פרשת השבוע – דברים חזון

      שבת דברים חזון

כמה קשה לשמוע דברי תוכחה וכמחנך אני יכול לומאר שלא פחות מכך קשה להשמיע דברי תוכחה מצד חוסר הנעימות שבדבר

הספק איך הם יתקבלו וההשפעה שלהם על המוכיח עצמו.

כשמשה מתחיל את נאומו האחרון לעמו בטרם יכנסו לארץ המובטחת ולאחר מסע ארוך במדבר שהוא הוביל מבית עבדים אל עם מגובש לוחם ועצמאי הוא פותח את דבריו בתוכחה גלויה .

אחד היסודות תהמרכזיים בנאומו של מנהיג היא התוכחה .

לצד החזון המטרות היעדים יש גם צורך בתיקון עולם ותיקון עולם מחיב לראות את הפגמים החטאים והנפילות.

יש לנו מנהיגים ששכחו זאת ואולי גם חלק מאיתנו……

כבר בפסוק הראשון מזהים חז"ל והפרשנים תוכחה" אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל בני ישראל"

הדיבור הנוקשה הוא דיבור של תוכחה .

המדרש במקוןם מביא פסוק שלפי דעת הדרשן מפרש את הפסוק בתורה:"זה שאמר הכתוב{משלי כח כג}: מוכיח אדם אחרי,חן ימצא ממחליק שקר".

שואל על כך הבן איש חי "מה שייכות יש לפסוק זה ממשלי כאן?"

והוא מביא כתשובה את דברי איש חכם שהיה חי לפניו ושמו המהר"ם שיף וזאת לפסוק המפורסם מספר ויקרא: הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא".

"אם תוכיח להחוטא עצמו אתה מביישו על כן תוכיח באותו החטא לאדם צדיק שהוא עמיתך ושלא חטא ,כיון שלא חטא לא יתבייש , ואותו שחטא ישמע התוכחה דרך אגב כשאתה מוכיח לזולתו",

מדהים בעיני הרגישות של המוכיח כפי שמביא אותה לידי ביטוי הפרשדן.

להוכיח את המדיק ולא את החוטא כדי לא לביישו אבל יש פה גם שאלה מישמך להוכיח סתם אדם שלא חטא?

אלא כניראה צריך לבקש ממנו רשות להוכיחו למרות שלא מגיע לו   ובכל זאת הצדיק בעצם "שוכב על הגדר" בשביל חבירו ובחלבד שלא יתבייש.

מילא המטכיח שנקט בצתוכחה מתוחכמת אבל האדם שהוכח הוא הגיבור האמיתי בעיני לפחות שלא הגיב או אפפילו נתן לו רשות כדי  שחבירו לאיתבייש.

וכך מסביר הבן איש חי את הפסוק במשלי שמי שהוא המוכיח אדם הגדול שאנו אחירו הוא משה רבינו ואים ננהג כמוהו הרי הצתוכחה לא רק שלא תעליב אלא " תמצא חן" בעיני אלוקים ואדם.

חברים יקרים

"לשכב על הגדר" זוהי מעלה גדולה בשדה הקרב אנו מחנכים את בנינו לשכב על הגדר בשירות הצבאי המשמעותי.

"לשכב על הגדר" זה בעיקר רועי קליין עים הרימון והדר גולדין שחתר למגע להציל את חבריו והשבוע ציינו את יום נפילתו החמישי.

אבל לשכב על הגדר זה לא רקבשדה הקרב אלא בחיים היומיומיים שלנו במקצוע ההוראה בקשר שלנו עים החברה.

אנו נימצאים ערב תשעה באב וערב בחירות בואו נחפש את האפשריות ל"שכב על הגדר" כדי ליצור חברה טובה יותר.

לא על ידי חוקים וססמאות אלא על ידי מעשים טובים תצמח כאן אהבה גדולה בינינו.

שתהיה לכולם שבת שלום וצום מועיל

ספי שרמן