פרשת בלק

בעצם הפרשה הייתה צריכה להיות קרויה על שם בלעם הנביא אלא שהיות והמשנה עצמה מכנה את בלעם "רשע" , קראו חז"ל את הפרשה על שם בלק מלך מואב.

וחשוב מאד הרעיון של הנבואה שניתנה גם לאומות העולם.

שאל אותי פעם בני כשהיה קטן, הרי נביא הוא האדם שמקשר בינינו ובין האלוקים ואם כן איך יש נביא באומות העולם?!

והוספתי לשאלתו : הרי אפילו בעם ישראל לא כל אחד יכול להיות נביא וצריך מאד להזהר בנביאי שקר?!

במדרש תנחומא(בלק א') : "מה עשה הקב"ה? כשם שהעמיד מלכים חכמים ונביאים לישראל כך העמיד לאומות העולם …. וכל גדולה שנטלו ישראל את מוצא שנטלו אומות העולם כיוצא בה.."

וכן במדרשים נוספים רואים בפרשת בלעם את הזכויות ואת העניינים החשובים ,שיש באומות העולם.

כשאני שואל בכל שנה האם נח היה יהודי? עברי? התלמידים עונים לי : ברור.., ואני אומר להם שנח אומנם "איש צדיק  תמים היה את האלוקים התהלך נח" , אך הוא אינו יהודי , כי רק 10 דורות אחריו נולד היהודי הראשון הלוא הוא אברהם אבינו!

ובכל זאת נח קיבל משימה שאמר לו אלוקים לך ותתנבא לאומות העולם ותראה איך יקבלו את תורתו של הקב"ה.

פרשות נח ובלק באות להראות לנו את הפוטנציאל הבלתי מיושם של אומות העולם , בקשרים וביחסים שלהם עם הקב"ה.

ומתוך כך את הפוטנציאל שיש בכל אחד להתנבות , זה לא קשור דווקא בייחוס שלו…

ואם כן מדוע לא נבחרו האומות – שהרי אפילו נבואה יש בהם?

ראיתי אצל מורתנו פרופסור נחמה ליבוביץ שהביאה את דבריו הנהורים של פרופסור אפרים אורבן בעניין: "הענקת הנבואה לכל באי עולם באה להראות שבחירת ישראל אין בה שום מעשה שרירותי , אלא מתוך מתן שכר להענותו של עם ישראל ולנכונתו לקבל את התורה." נביאי ישראל עבדו על תיקון , גם משה רבינו מהשניה הראשונה שהוריד הלוחות ושבר אותם… , עובד על תיקון עמו והעולם כולו.