פרשת חוקת – וזאת חוקת התורה

יש ביהדות משפטים , הלכות , דינים וחוקים , יש הלכות ומנהגים שאנו, מבינים או לפחות יכולים להבין ומעצם טבעו של האדם יכולים לקיים אותם יותר בקלות, וישנן הלכות שאין אנו יכולים להבין או בכלל לא צריכים להבין ולדעת את הסיבה והטעם.

כשאתה בא לילד ונותן לו הוראה , ברור שההבנה ואם תתאר לו את הטעם והסיבה יהיה לו יותר קל לקיימה, מפני שההבנה תיתן לו מוטיבציה אך גם משמעות עמוקה יותר והתוצאה תשפיע עליו.

מצוות פרה אדומה שמוזכרת בתחילת פרשתינו , היא חוק כלומר ללא סיבה (או לפחות ללא סיבה שנוכל לדעת!) לכאורה ממש יהיה קשה לאנשים לקבל מצווה זו או מצווה כדוגמתה!

ללא סיבה?! ללא הצדקה?! זה מתכון רחב לאבד את התוכן..

איזו מוטיבציה תיהיה  לכהן להתעסק עם אפר הפרה האדומה , אם הסיבה והטעם נעלמות ממנו?!

ישנו פסוק נפלא בספר דברים בפרשת נצבים:" הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד העולם".

ויש פירוש נפלא של הרלב"ג " ומזה יתבאר שאין ראוי לאדם שיאמר הנה מפני שכוונת התורה במצווה כך להישיר אל דבר כך או להרחיק מדבר כך , הנה אני , שאני מתיישר באופן שלם  אל הכוונה ההיא , אין חשש אם אעבור על זאת המצווה , ולזה אמר : "הנסתרות לה' אלוהינו, "להורות כי אין יכולת באדם לעמוד על כוונות התורה בשלמות".

כלומר לפי הרלב"ג : "הנסתרות לה' אלוקינו" – מופנה גם לבני האדם , שלא הכל ברור בעולם וישנן דברים שאינם ידועים לנו אך יחד עם זה אפשר להמשיך ולחוות את החיים גם בנסתרות.

אך ישנה עוד נקודה חשובה.

הייתי השבוע בשיחה של רב מסויים (שיחה מצוינת) אך הדברים ששמעתי ממנו היו כי הכל ברור לו ובוודאי הוא מבין את נפש הדור ואף את הפתרונות לכל .

למדנו בבית מדרשו של הרב עמיטל זצ"ל כי גם אם ברור לך דברים מסויימים המסתדרים על פי הבנתם, החיזוק של עובדות וממצאים , הרי שעלינו לעצור לרגע , לקחת אויר ואולי להכניס ספק בעניין , אם לא לשם בירורו המוחלט הרי שלשם הענווה.

פרשת פרה באה להדגיש בפנינו כי לא הכל ברור וקיים ויש נדבך נסתר , אשר מיועד לבני האדם ולא רק באמונתם , אלא גם ובעיקר במעשיהם היומיומיים .

גם בניתוח של תהליכים – מדיניים , פוליטיים ורוחניים אי אפשר לראותם בצורה מוחלטת וברורה ואפשר לחשוב יותר על הטלת ספק במחשבות ובעשייה.

צריך להבין כי ה"נסתרות" חשובות לנו מאד גם לשקט הנפשי , אך גם לראות העולם שלנו שלא ללכת אחרי כל רוח מצויה ושאינה מצויה ובוודאי שלא ללכת שבי אחרי תופעות מסוימות חדשות לבקרים.

צוות יקר:

בעולם כמו שלנו חשוב לשמור לפעמים על התמימות ולא לדעת כל דבר , ולהבין שאפשר לקיים דברים גם אם לא נדע הכל..כפי שממשיך להדגיש הרלב"ג בפירושו לפסוק בדברים:

"התועלת החמישי והוא מהגדולות שבפינות התורה , הוא שה' יתעלה לא ציווה אותנו רק )אלא( לעשות את דברי התורה לפי הנגלה מהם , וזה ציווה שנעשהו לדורותינו כל הימים. אומנם הנסתר בדברי התורה , והם הכוונות שכוונה התורה שיישירו  אליהם אלו המצוות, הוא דבר לא תתכן ידיעתו בשלמות כי אם לה' יתעלה לבדו. וזה ממה שישמור האדם מחטוא בקצת המצוות לחשבם שכבר עמדו על התכלית שכיונה התורה , בזאת המצוה ולזה לא יצטרכו לקיים המצווה ההיא. והנה בנה בזה בנין חומה בצורה לשמור התורה , שלא יאמרו האומרים כי דבריה הם לפי הנסתר ולא לפי הנגלה".

                                                                                        בברכת שבת שלום

                                                                                           הרב ספי שרמן