פרשת דברים

פרשתינו נקראת בדרך כלל בשבת שלפני צום תשעה באב ,ובשנה זו היא נקראת ממש בתשעה באב שחל בשבת.

נאומו האחרון של משה מתחיל בעצם בתוכחה ולחז"ל היו תובנות מעניינות בעיניין.

הבן איש חי הן בדרשות שלו והן ב"אדרת אליהו" וב "מלאך הברית" , מדגיש את התוכחה הנסתרת , דרך התוכחה המורכבת ואת הענווה שבה נקט משה על מנת להוכיח.

הוא משווה את דרכו של משה בתוכחה למשל שכתבו חז"ל בפרקי דרבי אליעזר – לגבי עמלק: מלך קשר כלב לכניסה לפרדסו ונכנס אוהבו לגנוב בפרדס והמלך שסה את הכלב בו.

ואחר אמר המלך לגנב הראית איך קרע הכלב את בגדיך?! ולא אמר לו למה נכנס בגניבה לפרדס?!

כך גם משה – לא רצה להוכיח את העם ישירות אלא בתיאור מסעותיו וסיכום דבריו , הוא כדרך אגב גם מוכיח אותם .

הזכרת מקומות החניה במדבר  – עם המשמעות של החניה בכל מקום הם היו הסמנים והנקודות לתוכחה ולמוסר שרצה משה להעביר לעם.

יש מוכיח שמדגיש את הטוב ומתוך כך עולות נקודות הרע והשיפור , ויש מוכיח שמפרט את הרע.

אכן לעיתים צריך לנקוט בפירוט הנקודות של הרע , אך חובה עלינו לוודא שלא יתקומם המוכח והחטא כנגדנו ואם כן לפחות להיות מודעים לכך.

המהר"ם שיק דורש על הפסוק: " הוכח תוכיח את עמיתך" (ויקרא ט',יז'), שאף האדם הנוקט בדרך התוכחה –לא לעשות זאת בצורה ישירה ופוגענית, אלא הדרך הטובה ביותר היא ל"הוכיח" אדם צדיק "את עמיתך", ומתוך כך  החוטא ששמע זאת הבין  כי הדברים מכוונים גם אליו וישפר דרכו.

ולכן על תוכחת משה כתוב:" אל כל בני ישראל" גם לאלו שלא חטאו ומתוך כך יבינו החוטאים את טעויותיהם.

כמה זה חשוב לנו בימים אלו בשיח הציבורי , בעם ישראל, אחרי התרחשויות בכנסית, בעיתונות , ברחוב, אנו מוכיחים כל הזמן האחד את השני, מנסים לתקן את עצמינו ואת חברתינו.

התוכחה איננה דבר פסול , אך צריכה היא להיות בענווה , אבל בעיקר בטקטיקה אפקטיבית, שמראה לאדם הטועה כי היא בעצם איננה מיועדת רק אליו אלא לחברה כולה, ושאין מטרתה להעליבו , אלא לתת לו הזדמנות ופרספקטיבה שונה .
לפי הפסוק במשלי(כח', כו'): "מוכיח אדם אחרי חן ימצא , ממחלק לשון".

למדנו ממשה רבינו כי מי שמוכיח אדם בצורה שישמע זאת כבדרך אגב (אחרי), הנה זה

"חן ימצא" כך יקוים מצוות התוכחה , אך לא לבייש אף אדם.

בימים אלו נלמד להרבות אהבה ואפילו אהבת חינם כדי לקרב את בניין בית המקדש, זה שבירושלים וזה שבלב .

בברכת שבת שלום , בשורות טובות וצום מועיל

הרב ספי שרמן – מנהל ראשית